Me me me
Me me me

Swallows at feeding time.

Location: Orkney

Me me me

Swallows at feeding time.

Location: Orkney